Posts Tagged "Social Media"

Turkey

Posted by on Mar 16, 2012 in Partners | 0 comments

Sayın ziyaretçi;

 

iSIMPLY proje ortakları, yeni ve yaratıcı bir fikir olan “Sosyal medya araçlarını kullanarak öğrenme” sürecinden yararlanmak üzere sizlere hoş geldiniz demektedir.

 

Eğitim, işletmecilik, toplumsal, teknoloji ve mali konularda, günlük yaşamda önemli değişimler yaşayan AB için, E-öğrenme, E-eğitim ve yaşam boyu öğrenim öncelikli konular olmuştur. Web 2.0 ortamının gelişmesi, öğrenme, yaratıcı olma ve bunları paylaşma biçimlerini değiştirdiği gibi nasıl sosyalleşeceğimizi, günlük iş yaşamına ilişkin faaliyetlerin online (çevrimiçi) olarak nasıl yapılacağını da göstermektedir. Bütün bunlara rağmen, öğrenme süreci henüz bilgi iletişim teknolojilerdeki hızlı değişime ayak uyduracak düzeyde değildir.

 

iSIMPLY, sosyal medya paylaşım süreçlerinin ve uygulamalarının anlaşılması ve modellenmesine yönelik araçların ve ortamın gelecekte öğrenim aracı olarak kullanılabilmesi amacıyla ilk adımı atmayı amaçlamaktadır. Çok miktarda ve her gün artan sosyal tabanlı bilgi üreten böyle bir ortam bu tür bir öğrenme sürecinin kullanılması ve geliştirilmesini sağlayabilir ve hatta (eğitim kurumları, örgütler, işletmeler vb.) formel yapılar arasına katabilir. İlgili dergiler, bilgi iletişim teknolojileri alanındaki incelemeler ve tartışmalar bu yaklaşımın tamamen yeni bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

 

Yenilikçilik özelliği;

 • Sosyal ağlarla birleşen sosyal medya pedagoji modeli kullanıcıları bizzat içerik oluşturan bireyler haline getirecektir,
 • Kullanıcıların önceden tasarlanmış şablonları kullanarak  aktif katılımı onların birer içerik yazarı olmalarını sağlayacaktır,
 • Eğitim ve öğretim yöntemlerinin daha iyi açıklanmasıyla informel öğrenme yaklaşımları üzerinde etkili olacaktır,
 • Odak noktası eğitim alan kişi tarafından yönetilen eğitim süreçleridir,
 • Yeni bir alan olan sosyal medya pazarlamasının seçilmesinin nedeni sosyal ihtiyaçlara yönelik (iş hayatı ile öğrenme süreçlerinin ilişkilendirilmesi) alternatif eğitim araçlara olan ihtiyaçlardır,
 • Diğer sektörlerde ve alanlarda da bu yöntemler kullanılabilecektir.

 

Ne yararlar sağlayabilirsiniz;

 • Bir sosyal iletişim ağı içinde eğitim içeriği yazarı olabilirsiniz,
 • Sosyal medya öğrenme modeli ile ilgili pilot uygulamalara katılabilir modeli kullanabilirisiniz,
 • Eğitim materyali hazırlamasını öğrenebilirisiniz,
 • Sosyal medya kullanımı konusunda yeteneklerinizi geliştirebilir, uzmanlaşabilirisiniz,
 • Kullanıcıların etkileşimi ve eğitimi için geliştirilecek sosyal medya işbirliği modelini online olarak bir kullanıcı topluluğu içinde yer alarak kullanabilirisiniz,
 • Öğrendiklerinizi uygulama olanağı bulabilirisiniz.

 

Bize katılmayı düşünüyorsanız lütfen bu web sitesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak üye olunuz.

Read More

France

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Cher visiteur,

 

Les partenaires du projet iSimply vous encouragent à les rejoindre pour vous former en utilisant les réseaux sociaux.

 

L’e-learning pour la formation tout au long de la vie est l’une des priorités de l’Union européenne pour s’adapter aux changements techniques et sociaux dans l’éducation et le monde professionnel.

 

Le développement du Web 2.0 transforme la manière dont nous pouvons apprendre, créer et partager nos connaissances, mais aussi socialiser et développer nos activités professionnelles. Les formations formelles ne bénéficient pas encore suffisamment de ces évolutions.

 

iSimply vous permet de comprendre et de modéliser les processus et les pratiques de la participation aux réseaux sociaux. iSimply établit les fondations pour apprendre en se servant de ces outils et exploiter l’information collective produite quotidiennement. iSimply veut tester, valider et évaluer ces ressources formatives pour les inclure dans les processus d’éducation formels et non formels, en centre de formation ou en entreprise.

 

Dimension innovante :

 • Modélisation d’une pédagogie exploitant les réseaux sociaux et le savoir produit par les participants.
 • La mise en place d’un parcours progressif permettant de valoriser le contenu participatif.
 • L’extraction de méthodes de formation et d’apprentissage et leur intégration dans les approches non formelles et informelles.
 • L’élaboration de parcours centrés sur les apprenants.
 • Une expérimentation sur un secteur particulier, le marketing par les réseaux sociaux. C’est une discipline nouvelle qui a besoin de solutions de formation alternatives fortement connectées au milieu du travail.
 • iSimply prévoit un transfert vers d’autres secteurs.

 

Vous pourrez ainsi :

 • bénéficier  d’un réseau social dans lequel vous serez vous même producteur de ressources formatives ;
 • participer à l’expérimentation pour élaborer un modèle d’apprentissage basé sur les réseaux sociaux. ;
 • apprendre à valoriser les ressources formatives que vous produisez ;
 • développer vos compétences dans l’utilisation des réseaux sociaux ;
 • participer à une communauté d’apprentissage collaboratif en ligne ;
 • appliquer vos acquis.

 

Pour participer, inscrivez-vous sur la page de contact du site.

Read More

Romania

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Dragă invitatule,

 

Partenerii proiectului  iSIMPLY îți urează Bun venit și te încurajează să participi și să obții beneficii de pe urma ideii noi și inovative a învățării prin utilizarea mijloacelor media.

 

E-learning (învățarea online), e-training (pregătirea profesională online) și LLL (învățarea pe tot parcursul vieții) sunt priorități majore ale UE dat fiind faptul că noi parcurgem un proces de schimbare profundă a aspectelor educaționale, de afaceri, sociale, tehnologice și financiare în viețile noastre de zi cu zi. Evoluția lui Web 2.0 a schimbat modul în care învățăm, creăm și împărtășim din cunoștințele noastre, precum și modul în care socializăm și coordonăm zilnic afacerile și activitățile online. În ciuda celor amintite mai sus, procesul de învățare nu a reușit să țină pasul cu schimbările dramatice care au avut loc în domeniul tehnologiei comunicării și informației.

 

iSIMPLY intenționează să facă primul pas spre întelegerea și oferirea de modele în procesele și practicile participării resurselor media de socializare pentru a stabili o bază a învățării viitoare prin utilizarea acestor unelte și medii care pot exploata cantitatea vastă și în continuă evoluție a informațiilor bazate pe mediul social care sunt produse zilnic, poate valida și evalua acest tip de invățare și o poate include chiar în procesele formale (instituții educaționale, organizații, afaceri etc.) Cercetările (din revistele de profil, mediul online, TIC și rapoarte educaționale, discuții cu persoane implicate în educație etc ) arată că această abordare este complet nouă.

 

Caracterul inovator

 • Un model concret de pedagogie bazată pe media socială transferată într-o rețea aparținând mediului social unde utilizatorii sunt ei inșiși generatorii de conținut
 • Progresul corect al unui utilizator, unde utilizatorii, în urma participării lor active, pot progresa și pot deveni autori de conținut utilizând șabloane proiectate în avans
 • Extragerea de metodologii de predare și de pregătire profesională pentru elaborarea și transferul ulterioare într-o manieră non-formală și informală
 • Concentrarea pe o traiectorie a învățării determinată de cel care învață
 • Având ca obiectiv un sector ca marketingul în domeniul media social, care este “nou născut” și care are nevoie de soluții de pregătire alternative care să se concentreze mai acut pe nevoile sociale reale (crearea unei punți de legătură între muncă și învățare)
 • Posibilitatea de a fi reutilizată și în alte sectoare/domenii.

 

Veți beneficia de:

 

 • O rețea socială unde puteți deveni autorul conținuturilor de învățat
 • Participarea la un model de învățare pilot și la utilizarea unor mijloace media sociale
 • Învățarea procesului de creare a materialelor de pregătire
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor legate de munca cu mijloacele media sociale
 • O comunitate de învățare online care va folosi modelul de colaborare în mijloacele media sociale pentru interacțiunea și pregătirea profesională a utilizatorilor
 • Veți fi capabili să aplicați ce ați învățat.

 

Dacă doriți să vă alăturați nouă, vă rugăm să folosiți datele de contact disponibile pe pagina de contact a sitului.

Read More

UK

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Dear guest,

 

The iSIMPLY project partnership welcome and encourage you to participate and benefit from the new and innovative idea of learning through the use of social media tools.

 

E-learning, e-training & LLL are major priorities for the EU as we undergo a deep change in educational, business, societal, technological and financial aspects in everyday lives. The rise of Web 2.0 has changed the way we learn, create & share knowledge as well as how we socialize & conduct everyday business & activities online. Despite the above, learning has not yet managed to keep up with these on-going dramatic ICT changes.

 

iSIMPLY aims to make the 1st step towards understanding & modeling the processes & practices of social media participation to set the ground for future learning through these tools and environments that can exploit the vast and evolving amount of social-based information produced daily, can validate and evaluate this type of learning and include it even in its formal processes (educational institutions, organizations, businesses, etc.). Research (in related magazines, online, ICT and educational reviews, discussions with educationalists etc) show that this approach is completely new.

 

Innovative character

 • actual modeling of a social media pedagogy transferred into a social networking environment where users are themselves the content generators,
 • a user rights progression path where users according to their active participation can progress to become content authors using pre-designed content templates,
 • the extraction of training and teaching methodologies for their further elaboration and transport into non-formal and informal learning approaches,
 • the focus on learner driven training paths,
 • targeting a sector, as the social media marketing, which is new-born and in need of alternative training solution more targeted to the actual social needs (bridging world of work with learning)
 • ability to be reused in other sectors/branches.

 

You will benefit from:

 

 • a social network where you can become the author of training content,
 • participating in the pilot and using a social media learning model
 • learning how to create training material,
 • developing skills and competences to work with social media
 • an online learning community that will use  the social media collaborative model for users’ interactions and training.
 • being able to apply what you have learned.

 

Should you be interested to join us please use the contact data available in the contact page of the website

Read More

Greece

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Αγαπητέ επισκέπτη,

Οι εταίροι του έργου iSIMPLY σε καλωσορίζουν και σε προσκαλούν να συμμετάσχεις και να επωφεληθείς από τη νέα και καινοτόμο ιδέα μάθησης μέσω εργαλείων κοινωνικής ενημέρωσης (social media όπως Facebook, blog κ.α.)

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning) και η δια βίου μάθηση αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την ΕΕ, ειδικά τώρα που οι κοινωνία υφίσταται βαθιά αλλαγή στο εκπαιδευτικό,επαγγελματικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο της καθημερινής μας ζωής. Η άνοδος στην χρήση των Web 2.0 εργαλείων έχει αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνουμε, που δημιουργούμε και που μοιράζουμε τις γνώσεις μας. Επίσης έχουν αλλάξει τον τρόπο  επικοινωνίας μας αλλά και τις εργασίες και δραστηριότητες που κάνουμε Online.

 

Δυστυχώς όμως η διαδικασία της μάθησης δεν έχει ακόμη κατορθώσει να συμβαδίσει με τις τρέχουσες δραματικές αλλαγές στις ΤΠΕ.

Ο στόχος του έργου iSIMPLY είναι  να κάνει το πρώτο βήμα για την κατανόηση και μοντελοποίηση των διαδικασιών και πρακτικών συμμετοχής  στα εργαλεία κοινωνικής ενημέρωσης και δικτύωσης (social media). Έτσι θα θέσει τις βάσεις για την αξιοποίηση της τεράστιας βάσης δεδομένων και πληροφορίας που παράγεται καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα, και να δημιουργήσει μελλοντική μάθηση η οποία μπορεί να επικυρωθεί και να αξιοποιηθεί ακόμα και σε τυπικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (από εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις, κ.λπ.). ‘Έρευνες (σε σχετικά περιοδικά, στο Ιντερνέτ, σε εκπαιδευτικά blog,  σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς κλπ) δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή είναι καινοτόμα.

Καινοτομίες του έργου iSIMPLY

–  η μοντελοποίηση ενός κοινωνικού παιδαγωγικού μοντέλου μεταφέρεται στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες θα είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί εκπαιδευτικού περιεχομένου,

– η πορεία του χρήστη θα χαρακτηρίζεται από δικαιώματα εξέλιξής του από απλό χρήστη σε συγγραφέα εκπαιδευτικού περιεχομένου ανάλογα με την ενεργό συμμετοχή του. Οι χρήστες θα χρησιμοποιούν προσχεδιασμένα πρότυπα για το εκπαιδευτικό υλικό/περιεχόμενο,

–  η εξαγωγή της γνώσης και η χρήση της σε κατάρτιση και διδακτικές μεθοδολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη-τυπική και άτυπη μάθηση,

–  η εστίαση στις εκπαιδευτικές διαδρομές του χρήστη,

–  η στοχοθέτηση στον τομέα του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών εργαλείων, ο οποίος είναι νέος και έχει ανάγκη από εναλλακτικές λύσεις εκπαίδευσης οι οποίες καλύπτουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες (γεφυρώνουν τον κόσμο της εργασίας με την εκπαίδευση),

–  η παροχή της δυνατότητας να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς και κλάδους.

Μπορείς να επωφεληθείς:
– από ένα κοινωνικό δίκτυο, όπου μπορείς να γίνεις ο συγγραφέας εκπαιδευτικού περιεχομένου,
– από τη συμμετοχή στην πιλοτική φάση του έργου και κάνοντας χρήση ενός κοινωνικού  μοντέλου μάθησης,
– αναπτύσσοντας ικανότητες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού,
– αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες αξιοποίησης των social media,
– από μία online εκπαιδευτική κοινότητα όπου θα χρησιμοποιείται το συνεργατικό μοντέλο social media για την αλληλεπίδραση και εκπαίδευση των  χρηστών,
– όντας σε θέση να εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.

Εάν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις,  παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο της χώρας σου. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στη σελίδα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Read More